Vanemaealised ja KOV on partnerid. Oktoober 2022 – märts 2024.

 Project “The elderly and the local government are partners

Aktiivsete Kodanike Fond toetab projekti “Vanemaealised ja KOV on partnerid” (The elderly and municipalities are partners) perioodil oktoober 2022 – märts 2024 summas 62826,52 eurot. Fondi doonorriikideks on Norra, Island ja Liechtenstein ja fondi programme Eestis koordineerib Avatud Eesti Fond.

Projekti eesmärgiks on vanusesõbralikud omavalitsused. Projekti käigus selgitatakse välja omavalitsused, kus ollakse huvitatud ja valmis edendama koostööd vanemaealiste esindajatega muutmaks omavalitsuse vanusesõbralikuks.

Selleks konsulteeritakse nende omavalitsuste ja sealsete vanemaealiste esindajatega nende koolitusvajaduste osas, koostatakse koolitusprogrammid, leitakse koolitajad ja korraldatakse koolitused. Koolituste käigus nõustatakse osalejaid tihedama koostöö käivitamiseks nende omavalitsuses.

Projekti kaudu suunatakse vanemaealiste esindajaid ja omavalitsusi tihedamale koostööle ühiste koostöökogude või teiste töövormide loomise ja töös hoidmise kaudu. Koolitustelt saadud teadmistele tuginedes teevad osalejad kodutööd antud omavalitsusele sobiva koostöövormi ja selle sisu kavandamiseks.

Seejärel toimuvad kogemusõppe päevad ühes vanusesõbralikkusega silmapaistvas omavalitsuses ja arutatakse, milliseid tulemusi on keegi osalejatest saavutanud ning jagatakse kogemusi. Projekti käigus analüüsitakse koolitusprogrammi ning saadud kogemustest ja tagasisidest lähtudes täiendatakse seda, et edaspidi jätkusuutlikult müüa neid koolitusi järgmistele huvitatud omavalitsustele ja vanemaealiste esindajatele.

Projekti toetab:

Info: Agu Laius, tel 5082997, e-kiri: agu.laius@gmail.com

Projekti elluviimine

Projekti käigus on 31. detsembriks 2022.a leitud kõik ettenähtud koolitajad ja on valminud kavandatud koolituskavad.

22.03.23 koolitus Harjumaa omavalitsuste ja vanemaealiste esindajatele HOLi saalis. Koolitaja Pipi-Liis Siemann. 22 osalejat.