Vanemaealised ja KOV on partnerid. Oktoober 2022 – märts 2024.

 Project “The elderly and the local government are partners

Aktiivsete Kodanike Fond toetab projekti “Vanemaealised ja KOV on partnerid” (The elderly and municipalities are partners) perioodil oktoober 2022 – märts 2024 summas 62826,52 eurot. Fondi doonorriikideks on Norra, Island ja Liechtenstein ja fondi programme Eestis koordineerib Avatud Eesti Fond.

Projekti eesmärgiks on vanusesõbralikud omavalitsused. Projekti käigus selgitatakse välja omavalitsused, kus ollakse huvitatud ja valmis edendama koostööd vanemaealiste esindajatega muutmaks omavalitsuse vanusesõbralikuks.

Selleks konsulteeritakse nende omavalitsuste ja sealsete vanemaealiste esindajatega nende koolitusvajaduste osas, koostatakse koolitusprogrammid, leitakse koolitajad ja korraldatakse koolitused. Koolituste käigus nõustatakse osalejaid tihedama koostöö käivitamiseks nende omavalitsuses.

Projekti kaudu suunatakse vanemaealiste esindajaid ja omavalitsusi tihedamale koostööle ühiste koostöökogude või teiste töövormide loomise ja töös hoidmise kaudu. Koolitustelt saadud teadmistele tuginedes teevad osalejad kodutööd antud omavalitsusele sobiva koostöövormi ja selle sisu kavandamiseks.

Seejärel toimuvad kogemusõppe päevad ühes vanusesõbralikkusega silmapaistvas omavalitsuses ja arutatakse, milliseid tulemusi on keegi osalejatest saavutanud ning jagatakse kogemusi. Projekti käigus analüüsitakse koolitusprogrammi ning saadud kogemustest ja tagasisidest lähtudes täiendatakse seda, et edaspidi jätkusuutlikult müüa neid koolitusi järgmistele huvitatud omavalitsustele ja vanemaealiste esindajatele.

Projekti toetab:

Info: Agu Laius, tel 5082997, e-kiri: agu.laius@gmail.com

Projekti elluviimine

Projekti käigus on 31. detsembriks 2022.a leitud kõik ettenähtud koolitajad ja on valminud kavandatud koolituskavad.

22.03.23 koolitus “Vanemaealiste õigused ja võimalused ning koostöö kohalikus omavalitsuses” HOLi saalis. Koolitaja Pipi-Liis Siemann. 22 osalejat Harjumaa omavalitsustest. Tagasiside koolituse kohta: hinnang.

Koolitus “Vanusesõbralik ühiskond – kohalikult teostatav, kohalikult kasulik”.Koolitajad: Janika Bachmann ja Kristiina Vain:

21.04.23 – Rakveres Aqva Spa hotellis – 24 osalejat Ida- ja Lääne- Virumaa omavalitsustest. Tagasiside koolituse kohta: hinnang.

25.04.23 – Võrus Kubija Spa hotellis – 11 osaljat Võru-, Põlva- ja Valgamaa omavalitsustest. Tagasiside koolituse kohta: hinnang.

26.04.23 – Tallinnas Metropol Spa hotellis – 17 osalejat Harjumaa omavalitsustest.
Tagasiside koolituse kohta: hinnang.

28.04.23 – Tallinna Metropol Spa hotellis – 13 osalejat Tallinna linnaosade valitsustest. Tagasiside koolituse kohta: hinnang.

Koolitaja kokkuvõte koolitusgruppide tööst. Tähelepanekud.

RAKE koolituste rühmatööde tulemuste analüüs ja kokkuvõte. Kokkuvõte.

ÜlevaadeEakate teema KOV-ide kodulehtedel” (koostatud juuli-august 2023). Ülevaade

Koolitus Kogukonnatöö eakate suunal”. Koolitaja Eha Paas ning dokumendi “Vanusesõbralik Eesti. Põhimõtted” teemal Agu Laius ja Sulev Valdmaa. Koolituskava.
Koolitusel kasutatud videofilm: VIDEO

18.10.23 – Tallinnas Go Shnelli hotellis – 14 osalejat, Harjumaa omavalitsuste sotsiaaltöötajad ja vanemaealiste esindajad.

20.10.23 – Rakveres Wesenbergi hotellis – 10 osalejat, peamiselt Ida-Virumaa omavalitsuste sotsiaaltöötajad ja vanemaealiste esindajad, mõned ka Lääne-Virumaalt.

27.10.23 – Tallinnas Go Shnelli hotellis – 13 osalejat Tallinna linnaosavalitsustest ja eakate esindajad.

Kogemusõppepäev eakate nõukogude ja omavalitsuste esindajatele ja Vanemaealistele vajaliku teabe kättesaadavusest lähtudes dokumendi „Vanusesõbralik Eesti. Põhimõtted“ peatüki „7. Kommunikatsioon ja informatsioon“ põhimõtetest.

10.01.24 -Harjumaal HEAKi saalis – osalejaid 23.

21.02.24 – Ida-Virumaal Jõhvi Vallavalitsuse saalis – osalejaid 21. Ülevaade

21.03.24 – Viljandimaal Viiratsi Päevakeskuses – osalejaid 19.