Ühingu tegevusvõimekuse tagavad teadlikud panustavad liikmed. Detsember 2023 – juuli 2025

Projekti toetas SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

MTÜ Kuldne Liiga loodi 2012. aastal ühendades vanuse tõttu tööturult tõrjutud spetsialiste ja juhte. Tegevuse käigus mõisteti, et vanemaealiste probleemid on oluliselt laiemad ja saavad alguse oluliselt nooremas eas – alates tööturult tõrjumisest, diskrimineerimisest kuni avaliku ruumi, tervise, eluaseme ja informatsiooni sobilikkuse probleemideni. Sihtgrupi probleeme
võimendavad aastakümnete jooksul juurdunud eelarvamused, meie hoiakud ja suhtumised vanemaealistesse. Järeldati, et ühing peab tegutsema laiaulatusliku vanemaealiste huvikaitseorganisatsioonina ning taotlema kõigi mainitud probleemide muutmist ühiskonnas. See eeldas ühingu seni suhteliselt vähestele liikmetele ja toetajatele suunatud töö
ümbermõtestamist ja -korraldamist kogu vanemaealiste sihtgrupi huvikaitseühinguks. Selleks, et MTÜ Kuldne Liiga kujuneks võimalikult tugevaks ja jätkusuutlikuks huvikatseühinguks, vajab ta uut arenguhüpet.

Projekti tulemusena:

  • on ühingul strateegilise planeerimise käivitamiseks asjakohane strateegia, mis on liikmetega läbi arutatud ja rakendatud;
  • ühingu liikmetöö sihipäraseks käivitamiseks, mille käigus toimuvad regulaarsed avatud liikmekoosolekud, kuhu kutsutakse ka toetajaid ja huvilisi – tööle hakkab Kuldliiga Klubi. Kuldliiga Klubi saab olema aktiivne sihtgrupi liikmetega suhtlemise platvorm;
  • käivitub regulaarne MTÜ Kuldne Liiga rahvusvaheline töösuund osalemaks rahvusvaheliste huvikaitseorganistsioonide töös ja viies ellu rahvusvahelisi koostööprojekte;
  • kokkuvõtvalt – toetuse abil töötab MTÜ Kuldne Liiga välja ühingu arengu arutelude käigus ja eelnevat arvestava arengustrateegia, tegevussuunad ja tegevuskava, käivitatakse ühingu avatud liikmetöö ja rahvusvaheline koostöö.
  • Toetus summas 24 609.82 eurot.

Projekti elluviimine

2023 detsember – projektijuht rääkis läbi ühingu strateegia koostajaga (Lianne Teder, MTÜ Arengutoetajate Ühing) ja rahvusvahelise töösuuna käivitajaga (Krista Mulenok) nende tööülesanded ja valmistas ette lepingute projektid. Lisas projekti kohta info ühingukodulehele. Arutas projekti juhatuse liikme Aimar Altosaarega.

2024
Jaanuar – allkirjastatud on lepingud ühingu strateegia koostamiseks ja rahvusvahelise töösuuna juhiga. Projektijuht tutvustas projekti käiku ühingu juhatuse koosolekul. Toimunud on esimesed töökohtumised: juhatuse esimees, projektijuht ja Lianne Teder arutasid strateegia koostamise tööprotsessi; projektijuht ja Krisa Mulenok kohtusid Norra Saatkonna nõuniku Piret Marvetiga tutvustades ühingut ja otsides koostööpartnerite võimalusi (koostatud memo).
Aimar Altosaare eestvedamisel käivitus avatud liikmeüritus Kuldliiga Klubi. Sellelt lingilt leiab ka Kuldliiga Klubi ürituste info.
Veebruar – Krista Mulenok kogus teavet Jaapani kohta ning kohtus võimaliku Norra partneri esindajaga Tallinnas. Arutati võimaliku Interregi projekti käivitamist.
Leanne Teder käivitas Kuldse Liiga strateegia koostamiseks liikmetelt sisendi saamise veebiprogrammi.
Märts – toimus Kuldliiga Klubi teine üritus – kohtuti Marek Strandbergiga. Krista Mulenok kohtus Norra kohalike omavalitsuste liidu KS esindaja Christian Hellevangiga. AImar Altosaar ja Agu Laius arutasid koostööd KUMUga korraldada Kuldliiga Klubi üritus kahasse. 14. märtsil toimus Kuldse Liiga liikmete esimene strateegiakoosolek.
Aprill – toimus koostöös KUMUga avalik vestlusring “Vanusesõbralik avalik ruum muuseumi kontekstis”, millele eelnes asjakohase melanie bjano näituse “Kui keha ütleb Jah+” külastamine.Vestlust juhtis Inga Jaagus KUMUst, vestlesid Sirle Salmistu, Polina Lyasheva (Lasnaidee) ja Agu Laius. Nii avardus võimalus jõuda suhtgrupi uue segmendini.
12. aprillil toimus Kuldse Liiga teine strateegiaseminar.
Mai – toimus järjekordne strateegiakoosolek. Valmis Kuldse Liiga strateegia tööversiooni alus. Töökohtumine Tervisemusueumiga näituse publikuprogrammi kavandamiseks. Rahvusvahelise koostöö tegevused.
Juuni – Kuldse Liiga juhatus ja üldkoosolek arutasid ühingu strateegia valminud tööversiooni. Kuldliiga Klubi piknik Tuulnas. teemaks AI ja vanemaealised.