Projektid

Ühingu tegevusvõimekuse tagavad teadlikud panustavad liikmed. Detsember 2023 – juuli 2025

Projekti toetas SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

MTÜ Kuldne Liiga loodi 2012. aastal ühendades vanuse tõttu tööturult tõrjutud spetsialiste ja juhte. Tegevuse käigus mõisteti, et vanemaealiste probleemid on oluliselt laiemad ja saavad alguse oluliselt nooremas eas – alates tööturult tõrjumisest, diskrimineerimisest kuni avaliku ruumi, tervise, eluaseme ja informatsiooni sobilikkuse probleemideni. Sihtgrupi probleeme
võimendavad aastakümnete jooksul juurdunud eelarvamused, meie hoiakud ja suhtumised vanemaealistesse. Järeldati, et ühing peab tegutsema laiaulatusliku vanemaealiste huvikaitseorganisatsioonina ning taotlema kõigi mainitud probleemide muutmist ühiskonnas. See eeldas ühingu seni suhteliselt vähestele liikmetele ja toetajatele suunatud töö
ümbermõtestamist ja -korraldamist kogu vanemaealiste sihtgrupi huvikaitseühinguks. Selleks, et MTÜ Kuldne Liiga kujuneks võimalikult tugevaks ja jätkusuutlikuks huvikatseühinguks, vajab ta uut arenguhüpet.

Projekti tulemusena:

  • on ühingul strateegilise planeerimise käivitamiseks asjakohane strateegia, mis on liikmetega läbi arutatud ja rakendatud;
  • ühingu liikmetöö sihipäraseks käivitamiseks, mille käigus toimuvad regulaarsed avatud liikmekoosolekud, kuhu kutsutakse ka toetajaid ja huvilisi – tööle hakkab Kuldliiga Klubi. Kuldliiga Klubi saab olema aktiivne sihtgrupi liikmetega suhtlemise platvorm;
  • käivitub regulaarne MTÜ Kuldne Liiga rahvusvaheline töösuund osalemaks rahvusvaheliste huvikaitseorganistsioonide töös ja viies ellu rahvusvahelisi koostööprojekte;
  • kokkuvõtvalt – toetuse abil töötab MTÜ Kuldne Liiga välja ühingu arengu arutelude käigus ja eelnevat arvestava arengustrateegia, tegevussuunad ja tegevuskava, käivitatakse ühingu avatud liikmetöö ja rahvusvaheline koostöö.
  • Toetus summas 24 609.82 eurot.

Vanemaealised ja KOV on partnerid. Oktoober 2022 – märts 2024.

Aktiivsete Kodanike Fond toetab projekti “Vanemaealised ja KOV on partnerid” perioodil oktoober 2022 – märts 2024 summas 62826,90 eurot. Fondi doonorriikideks on Norra, Island ja Liechtenstein ja fondi programme Eestis koordineerib Avatud Eesti Fond.

Projekti eesmärgiks on vanusesõbralikud omavalitsused. Projekti käigus selgitatakse välja omavalitsused, kus ollakse huvitatud ja valmis edendama koostööd vanemaealiste esindajatega muutmaks omavalitsuse vanusesõbralikuks.

Selleks konsulteeritakse nende omavalitsuste ja sealsete vanemaealiste esindajatega nende koolitusvajaduste osas, koostatakse koolitusprogrammid, leitakse koolitajad ja korraldatakse koolitused. Koolituste käigus nõustatakse osalejaid tihedama koostöö käivitamiseks nende omavalitsuses.

Projekti kaudu suunatakse vanemaealiste esindajaid ja omavalitsusi tihedamale koostööle ühiste koostöökogude või teiste töövormide loomise ja töös hoidmise kaudu. Koolitustelt saadud teadmistele tuginedes teevad osalejad kodutööd antud omavalitsusele sobiva koostöövormi ja selle sisu kavandamiseks.

Seejärel toimuvad kogemusõppe päevad ühes vanusesõbralikkusega silmapaistvas omavalitsuses ja arutatakse, milliseid tulemusi on keegi osalejatest saavutanud ning jagatakse kogemusi. Projekti käigus analüüsitakse koolitusprogrammi ning saadud kogemustest ja tagasisidest lähtudes täiendatakse seda, et edaspidi jätkusuutlikult müüa neid koolitusi järgmistele huvitatud omavalitsustele ja vanemaealiste esindajatele.

Info: Agu Laius, tel 5082997, e-kiri: agu.laius@gmail.com

Noored-vanad võrgustuvad koos (NOVA). 2022 -2024

Sotsiaalministeeriumi toetatud vanemaealiste huvikaitse strateegilise partnerluse projekt “Noored-vanad võrgustuvad koos (NOVA)” viiakse ellu perioodil 2022 – 2024.

Vanemaealiste huvikaitse on väga mahukas teemavaldkond, mis ei saa olla vaid eakate ühenduste asi. Sellesse töösse on vaja kaasata erinevaid organisatsioone. Probleemid saavad alguse vanuses 50+ ja nende lahendamiseks on vaja earühmade ja erinevate nende teemadega tegelevate asutuste ja organisatsioonide sidusust, et muuta ühiskond vanusesõbralikuks.
Vanemaealiste osakaal ühiskonnas kasvab, nende roll suureneb. Suur osa ühiskondlikult aktiivsest elanikkonnast vajab olulisemalt suuremat tähelepanu riigi, kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja organisatsioonide poolt ning nende huvide ja vajaduste arvestamist ja rahuldamist, nende kaasamist. Projekti tulemusena saavad need teemad olema ühiskonnas laialdaselt esindatud ning toimub aktiivne dialoog ja koostöö poliitikate ja meetmete kujundamise ning asjakohaste nõustamis-, koolitus- ja tööturumeetmete pakkumise osas.

Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerina käivitatab MTÜ Kuldne Liiga projekti käigus vanemaealiste teemadega tegelevate organisatsioonide koostöövõrgustiku, analoogilistel alustel luuakse kosotöös SAga Praxis vanemaealiste nõukogusid kohalikes omavalitsustes. Mõjutatakse ühiskonnas hoiakuid ja suhtumisi. Lepitakse kokku vanemasõbraliku ühiskonna põhimõtetes, mille rakendumist poliitikadokumentides hakatakse jälgima. Kõik see peab toetuma  ulatuslikule kohalikele vanemaealiste nõukogude võrgustikule. 

Loome alused Eestile kui vanusesõbralikule ühiskonnale.

Projekti juhtpartneriks on MTÜ Kuldne Liiga, partneriteks Tallinna Ülikool, SA Praxis ja Eesti Avatud Ühiskonna Instituut. Projekti tegevuste elluviimisel osaleb veel mitmeid asutusi ja organisatsioone.

Info: Agu Laius, tel 5082997, e-kiri: agu.laius@gmail.com

Kuldliiga arengu hoolaud. Aprill – juuli 2022

MTÜ Kuldne Liiga on viimase paari aasta jooksul teostanud suuri (2- 3-aastaseid) sisuprojekte, olnud neis juhtivpartneriks. Ühingu käive on kasvanud mõnesajalt eurolt üle 100 000 euro aastas. Samas on ühingu organisatsiooniline struktuur ja juhtimine jäänud samaks, mis ühingu asutamise ajal 10 aastat tagasi. Ühingu juhtimine (juhatus, tegevjuht) toimub vabatahtlikkuse alusel. Puudub piisav järelevalve korraldus projektide elluviimise üle. Uues olukorras on läbi mõtlemata töö liikmetega, nende kaasamine. Vabatahtlikul entusiasmil tuginev ühingu tegevus ja juhtimine on ennast ammendanud ja tulenevalt kasvanud töömahust ka ülejõukäiv.

Ühingu teemavaldkond – vanemaealiste võrdne kohtlemine ja ühiskonnaellu kaasamine eeldab tihedat suhtlemist ja koostööd omavalitsustega ja äriühingutega. Selle läbimõtlemiseks ja kavandamiseks ei ole ühingul seni jätkunud inimesi ega ressursse

Projekti käigus on kavas analüüsida organisatsiooni ja liikmeskonda, saada neilt tagasisidet nende ootuste ja ühingu tegevuse kohta. Kavandatakse lahendused liikmete enamaks kaasamiseks ühingu töösse, liikmete juurde toomiseks.
Samuti mõeldakse läbi ühingu finantsolukorra (vähene omatulu raskendab projektitoetuste taotlemist, puuduvad ressursid ühingu juhtimiskulude katteks) probleemid ja nende võimalikud lahendusteed. Kavandatakse tegevused omatulu märgatavaks suurendamiseks.
Arutatakse läbi ja kavandatakse suhted ja koostöö kohalike omavalitsustega, samuti nende  teemavaldkonnaga töötavate või huvitatud ühingutega. Kavandatakse, kuidas suhelda äriühingutega vastastikku huvi pakkuvates küsimustes (vanemaealiste tööturule tagasitoomine)  leidmaks neilt toetust ühingu tegevusele.
Valmib ühingu arenguhüppe tegevuskava perioodiks 2022 – 2025.

Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine. 2020 -2021

Sotsiaalministeriumi toetatud MTÜ Kuldne Liiga partnerlusprojekti Projekti „Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine“ on suunatud
vanemaealiste huvikaitsega tegelevate ja sellega seotud organisatsioonide (nt PARE, Eesti Pensinäride Liitude Ühendus ,Perearstide Liit, tööandjate esindusorganisatsioonid jne) koolitamisele ja koostöö soodustamisele. Arendusprogrammides käsitletakse teemasid nagu huvikaitse võimakuse tõstmine, vanemaealiste võimestamine, erinevate mentorite ettevalmistusprogrammid kaasates koolituspartneritena Tallinna Ülikooli Avatud Akadeemia, Eesti
Avatud Ühiskonna Instituudi , Change Partners’i jt. Lisaks käivitatakse regionaalsed mõttekojad tööturuprobleemide (Tallinn, Tartu, Narva, Valga) ja sotsiaalprobleemide teemadel ning mõtestatakse ümber SM Vanemaealiste Poliitika Komisjoni töö. Regionaalsetesse mõttekodadesse on oodatud osalema piirkondlike KOVide juhid, Töötukassa, ettevõtjad jne.

Projekti eesmärgiks on vanemaealiste huvikaitsega tegelevate organisatsioonide juhtimis-ja poliitikakujundamise alase kompetentsi kasvatamine eesmärgiga luua tugev esindus-ja huvikaitseorganisatsioonide võrgustik, kes esindaks tänaste ja tulevaste vanemaealiste huve
ningräägiks poliitikakujundamises aktiivselt kaasa.

Lisaks organisatsioonide esindajate arendamisele-koolitamisele valmistatakse ette ligi 180 mentorit/eksperti , kes valdkonna professionaalidena aitavad läbi viia läbimurret vanemaealiste heaolu tagamisel.Koolituspartnerina on kaasatud selle valdkonna tipud-Tallinna Ülikooli Avatud Akadeemia , Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, Change Partners jt.

Projekti tulemusel kasvab vanemaealiste huvikaitsega tegelevate organisatsioonide juhtimis-ja poliitikakujundamise alase kompetentsi kasvatamine eesmärgiga luua tugev esindus-ja huvikaitseorganisatsioonide võrgustik, kes esindaks tänaste ja tulevaste vanemaealiste huve ning räägiks poliitikakujundamises aktiivselt kaasa.