Vanemaealiste huvikaitse

MTÜ Kuldne Liiga peab oluliseks vanemaealiste huvikaitset, et nendega seotud teemad oleksid pidevalt ühiskonnas esindatud ning sihtgrupi liikmed ja neid esindavad ja nende huve kaitsvad ühingud osaleksid aktiivselt ühiskondlikus dialoogis, asjakohaste seadusemuudatuste, poliitikate ja meetmete kujundamises ning pakuksid vanemaealistele asjakohast nõustamis- ja koolitustuge, tööturuteenuseid, ühis- ja seltsitegevust.

MTÜ Kuldne Liiga  käsitleb sihtgrupina inimesi ligikaudu alates 50. eluaastast kuni elukaare lõpuni ja näeb sihtgrupi probleemidena, millega tegeleb:

  • Vanuseline tõrjumine tööturul ja sellega seostuv palgalõhe.
  • Pikaajaliste töötute kõrge osakaal.
  • Vähene tänapäevaste tehnoloogiate valdamine, digitaalne kirjaoskus ja digipädevus.
  • Kõrvalejäetus, passiivsus ja vähene osalemine sotsiaalsetes tegevustes ja ettevõtmistes.
  • Ebapiisav kaasamine riigi ja KOV otsustusprotsessidesse.
  • Tugisüsteemide ja teenuste kohta vähene teave, ebapiisav kättesaadavus ja sellegi killustatus.
  • Vanemaealiste teemadega tegelevate ühingute madal võimekus, ühekülgne vaade ja nõrk koostöö.
  • Ebapiisav koostöö kohalike omavalitsuste, nende liitude ja sidusorganisatsioonidega.
  • Terviseprobleemid.
  • Vaesus ja madal elatustase. Vanemaealiste kõrge ja vanusega kasvav suhtelise vaesuse määr.