Kuldliiga arengu hoolaud. Aprill – juuli 2022

Projekti elluviimist toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) summas 4000 eurot.

MTÜ Kuldne Liiga on viimase paari aasta jooksul teostanud suuri (2- 3-aastaseid) sisuprojekte, olnud neis juhtivpartneriks. Ühingu käive on kasvanud mõnesajalt eurolt üle 100 000 euro aastas. Samas on ühingu organisatsiooniline struktuur ja juhtimine jäänud samaks, mis ühingu asutamise ajal 10 aastat tagasi. Ühingu juhtimine (juhatus, tegevjuht) toimub vabatahtlikkuse alusel. Puudub piisav järelevalve korraldus projektide elluviimise üle. Uues olukorras on läbi mõtlemata töö liikmetega, nende kaasamine. Vabatahtlikul entusiasmil tuginev ühingu tegevus ja juhtimine on ennast ammendanud ja tulenevalt kasvanud töömahust ka ülejõukäiv.

Ühingu teemavaldkond – vanemaealiste võrdne kohtlemine ja ühiskonnaellu kaasamine eeldab tihedat suhtlemist ja koostööd omavalitsustega ja äriühingutega. Selle läbimõtlemiseks ja kavandamiseks ei ole ühingul seni jätkunud inimesi ega ressursse

Projekti käigus on kavas analüüsida organisatsiooni ja liikmeskonda, saada neilt tagasisidet nende ootuste ja ühingu tegevuse kohta. Kavandatakse lahendused liikmete enamaks kaasamiseks ühingu töösse, liikmete juurde toomiseks.
Samuti mõeldakse läbi ühingu finantsolukorra (vähene omatulu raskendab projektitoetuste taotlemist, puuduvad ressursid ühingu juhtimiskulude katteks) probleemid ja nende võimalikud lahendusteed. Kavandatakse tegevused omatulu märgatavaks suurendamiseks.
Arutatakse läbi ja kavandatakse suhted ja koostöö kohalike omavalitsustega, samuti nende  teemavaldkonnaga töötavate või huvitatud ühingutega. Kavandatakse, kuidas suhelda äriühingutega vastastikku huvi pakkuvates küsimustes (vanemaealiste tööturule tagasitoomine)  leidmaks neilt toetust ühingu tegevusele.
Valmib ühingu arenguhüppe tegevuskava perioodiks 2022 – 2025.
Projekti tulemusena valminud tegevuskava.
Info: Marge Altosaar, projektijuht, tel 5153259, e-kiri: marge.altosaar@gmail.com