Kuldliiga uus algus – visioon 2017

KULDLIIGA

Visioon ja järgmised sammud

Aastatel 2012 – 1017 idee testimine, bränding, kontaktvõrgustik ja teemade lahtimõtestamine.

2017.aasta  suvest – tegevuse eesmärgistamine, struktureerimine, mehitamine ja kapitaliseerimine – UUED MEEMID, USALDUSVÕRGUSTIK, JAGAMISMAJANDUS

Kuldliiga on kogenud ettevõtjate, juhtide, erinevate alade spetsialistide ja visionääride ühendus, mis on loodud selleks, et

 1. muuta ühiskonnas valitsevaid hoiakuid, muuta küpse keskea tähendust;
 2. tugevdada ühiskonna sidusust ja luua hea keskkond kontaktide ja uute teadmiste levikuks;
 3. pakkuda ühiskonnale ja tulundusühendustele  kasulikkke kuid põhjendamatult vähe kasutatud teadmisi, oskusi ja kogemusi tootlikkuse tõstmiseks ning tulemuslikkuse suurendamiseks.

Kuldliigal on kolm tegevussuunda, mis üksteist täiendavad ja toetavad

 1. Hoiakute muutmine – UUED MEEMID
 • Avaliku meedia kasutamine: artiklid, intervjuud, portaalid, blogid  jms
 • Avalikkusele suunatud teavitusürituste korraldamine
 • Avaliku sektoriga (ametnikkona) suhtlemine, kaasamine ja nende tegevuses osalemine
 • Poliitikute (kogu seadusandliku struktuuri)  kaasamine ja veenmine
 • Tööandjate valgustamine (erinevad meetodid)
 • Töövõtjate julgustamine (erinevad meetodid)
 • Teadustöö ja uuringud: ühiskond, majandus, elukvaliteet (nii alus- kui rakendusteadus)
 • Inimseõpetuse sisu sisu ümberkujundamine haridussüsteemis (vananemine pole mandumine vaid uute võimaluste avanemine)
 • Elekestva õppe muutmine elunormiks (õppimine, ümberõppimine ja uute teadmiste ning oskuste omandamine kuni elu lõpuni)
 • Rahvusvahelise kogemuse kaasamine, võrgustikes osalemine
 • Etenduskunstide kaasamine: teater, TV-seriaalid ja showd
 • Sotsiaalkampaaniate korraldamine
 1. Sotsiaalne ja sidustav tegevus – USALDUSVÕRGUSTIK
 • Klubiline tegevus
 • Edaspidi võimalik areng: Klubi 1 – ettevõtted ja organisatsioonid; Klubi 2 – konsultandid, mentorid, asendusjuhid; Klubi 3 – huvilised avaliku ja valiku elu tegelased („kohtumisteklubi“)
 • Kogemuste väärtustamise üritused, kampaaniad
 • Küpsete keskealiste (KKE) kaasamine otsustusprotsessidesse ja visiooniloomesse
 1. Ärisuunad – JAGAMISMAJANDUS
 • Konsultatsioonid, mentorlus, coatching
 • Interim management
 • Vanade koolitus, kogemuste ja teadmiste uuskasutuseks ettevalmistamine
 • Personaliotsingud ja arendus
 • Toote- ja teenustearendus vanematele
 • Meelelahutus vanematele
 • Turundus vanematele (teisugune reklaam, elukvaliteedi nõuded jms)
 • Eettevõtluskoolitused ja
 • Äriideede korje eakamatelt ning vajadusel nende ja  start-up’de nõustamine

Bold’is on suunad, mis on vähemal või suuremal määral  töös või kus on midagi alustatatud.

Mõned üldised märkused:

 1. Tehnoloogiline võimekus on parem noortel, sotsiaalne ja poliitiline vanadel. IT-äppidelt ja e-riigist oleme peaaegu kõik, mis võimalik välja võtnud, nüüd tuleks kasutusele võtta sotsiaalne ressurss („Sotsiaalne tumeaine“, kui tuua analoog kosmoloogiast!):
 1. Sidus ühiskond on kõrge elukvaliteediga, turvaline ja loominguline. Selleks tuleb võrdsetena tunnustada kõiki eagruppe, sugudest, isiksuslikest orientatsioonidest  ja rassist rääkimata. Vanad on empaatilisemad, teiste inimeste suhtes tähelepanelikumad, sidusamad, sotsiaalsemad, kui pole tegu juba vingninadena üleskasvanute, lootusetute nartsissistide või  hingeliselt murdunutega ( neid on meie selektiivses ja  vanuselisel alusel diskrimineerivas ühiskonnas liiga palju);
 1. Majandus saab uue hoo sisse vaid siis, kui võetakse pardale parim kogemus ja elutarkus, uuendatakse sotsiaalne instrumentaarium (vt  Riigikogu Toimetised nr 33) ning oma töötajates hakatakse nägema ettevõtte kõige hinnalisemat ressurssi. Tootlikkus kasvab kordades, kui õpitakse hindama inimest – nii tarbijat (keskendumine turundusele), kui töö tegijat (nõuab juhilt oskusi näha inimesi nende kvaliteetide, oskuste ja võimete mitmekülguses).

Ärimudel

Klubi 1 ühendab ettevõtteid ja organisatsioone, kes on huvitatud kasvust ja edasistest arengutest ning vajavad selleks

 • Head nõu, teadmisi ja erinevate valdkondade kompetentse
 • Pädevaid juhte
 • Usaldusväärseid töötajaid, häid suhteid personaliotsingu ja -rendifirmadega
 • Kontakte ja suhteid teiste ettevõtjatega
 • Turu- ja konjunktuuri informatsiooni
 • Rahvusvahelisi kontakte
 • Pidevalt (1X nädalas?, 2X kuus?) laekuvat usaldusväärset informatsiooni riigi (ja EL-i) seadusandlusest ja regulatsioonidest
 • Häid suhteid EAS, Töötukassa  jt ettevõtlust toetavate riigiagentuuridega
 • Lobbi-võimekust ametkondades, valitsuses ja riigikogus
 • Diagnoosi oma ettevõtte seisukorrale ja  potentsiaalile

Klubi 2 ühendab kogenud juhte, ettevõtjaid ja erinevate valdkondade spetsialiste, kes ei ole huvitatud pidevast töösuhtest, vaid soovivad konsultatasioonitasu eest jagada oma kogemusi, oskusi ja teadmisi.

Klubi 1 liikmeks saadakase 500(?) eurose sissemaksu tegemisel, mis on ühtlasi ka esimese aasta liikmemaks. Liikmena saadakse

 • Esimese põgusa hinnangu oma ettevõttele KL konsultantidelt (Klubi 2)*
 • Regulaarne infokiri*
 • Vahetu kontakt heade nõustajatega*,
 • Ligipääs heale tööjõule, personali arendus, koolitus ja juhtimine*;
 • Võimalus osaleda iganädalastel KL ärihommikusöökidel, kus jagatakse infot, tutvutakse omavahel ning kuhu KL kutsub huvitavaid esinejaid
 • Liikmekaart, millega saadakse soodustusi teiste KL klubide liikmete teenuste kasutamiselt ning võimalikult ka väljaspool seda ringi*
 • Kutsutakse iga-aastasele KL konverentsile, kollokviumitele, kommersile vms
 • Tutvustused kodulehel*

Klubi 2 liikmeks saadakse 50(?) eurose sissemaksu tegemisel, mis on ühtlasi ka esimese aasta liikmemaks. Liikemena saadakse

 • Soovitatavate konsultantide nimekirja*
 • Tutvustuse kodulehel*
 • Võimaluse olla kaasatud Klubi 1 liikmete esmase hinnangu andmisse*
 • Regulaarne infokiri*
 • Vahetu kontakt võimalike klientidega*
 • Võimalus osaleda iganädalastel KL ärihommikusöökidel, kus jagatakse infot, tutvutakse omavahel ning kuhu KL kutsub huvitavaid esinejaid
 • Liikmekaart, millega saadakse soodustusi teiste KL klubide liikmete teenuste kasutamiselt ning võimalikult ka väljaspool seda ringi*
 • Kutsutakse iga-aastasele KL konverentsile, kollokviumile, kommersile vms

Tärn * tähendab, et nende asjade eest ei pea liige juurde maksma

Ärimudeli sisuks on kontaktvõrgustike kasutamine oma äri hüvanguks.

Klubide liikmetel on igaühel ka tõenäoliselt kümneid kontakte Eestis javälismaal – kelle hulgast on võimalik leida nii potentsiaalseid kliente kui teenuste osustjaid. Iga uus liige võimendab seega võrgustikku mitte ühe vaid palju suurema hulga kontaktidega.

Kui lähtuda võimalusest, et KL võtab tegevjuhi tööle 1.juunil 2017.a , siis võiks plaanida järgmist:

AegTegvusTulu €Kulu
JuuniEttevalmistused, tekstide ja vajalike instrumentide loomine, Klubi 1 liikmeskonna värbamise ettevalmistamine, meediakpampaania ettevalmistamine Tegevjuhi  ja KL nõuniku palk, üldkulu
JuuliEttevalmistused jms jätkuvad, Klubi 2 liikmeskonda esimese 20 liikme vormistamine Tegevjuhi ja KL nõuniku  palk, üldkulu
AugustMeediakampaania algus, esimese 5  Klubi 1 liikme värbamine 10 klubi 2 liikme värbamine Tegevjuhi ja KL nõuniku  palk, üldkulu
SeptemberSüsteemne tegevus Klubide 1 ja 2 liikmeskonna kasvatamisel; 10 uut liiget Klubis 1 ja 5 Klubis 2 Tegevjuhi ja KL nõuniku  palk, üldkulu
OktooberSüsteemne tegevus Klubide 1 ja 2 liikmeskonna kasvatamisel; 10 uut liiget Klubis 1 ja 5 Klubis 2 Tegevjuhi ja KL nõuniku  palk, üldkulu
NovemberSüsteemne tegevus Klubide 1 ja 2 liikmeskonna kasvatamisel; 10 uut liiget Klubis 1 ja 5 Klubis 2 Tegevjuhi ja KL nõuniku  palk, üldkulu
DetsemberSüsteemne tegevus Klubide 1 ja 2 liikmeskonna kasvatamisel; 10 uut liiget Klubis 1 ja 5 Klubis 2 Tegevjuhi ja KL nõuniku  palk, üldkulu
2017  35-40000 eurot
2018Süsteemne tegevus Klubide 1 ja 2 liikmeskonna kasvatamisel ja haldamisel; teenuste turundus ja müük 70-80000 eurot

Siin on arvestatud konsultatsioonide jms lepingute pealt saadavat komisjonitasu (10%?) ja teenuste müüki minimaalsena, mis võiks hakata liikmemaksude kõrval kasvama. Kuid lepingute hulk ja nende rahaline maht on hetkel minu jaoks veel liiga ebamäärane prognooside tegemiseks.

Ma seaksin  eesmärgiks saavutada 2018.aasta lõpuks 120 liiget klubisse 1 ning 75 liiget klubisse 2

Muud võimalikud sissetulekud ja nende suuruse võiks äriplaani sisse kanda esimse kahe tegevuskuu lõpus, kui oleme tegevjuhiga kõik teemad läbi käinud.

CEO kandidaadi soovitus: KL võiks moodustada 10-15 liikmelise nõukoja, mis tegeleks olukorra üldise hinnangu ja visioonidega ning jälgiks kokkulepitud tegevuskava. Nende hulgast võiks olla määratud 3 liiget iganädalaseks nõupidamiseks tegevjuhiga. Tegevjuhil on võimalik neist kolmest vajadusel keegi alati kaasa võtta, kui ta läheb klientide ja võimalike klubi liikmetega kohtuma.

Aimari visand esimestest tööülesannetest CEO-le:

15. juuniks:          1) tööplaan kolmeks kuuks ja perspektiivid 2017. Ja 2018.a lõpuks

                              2) teavitusmaterjalide koostamine, kodulehe uus kontseptuaalne ja sisuline lahendus

                              3) …

30.juuniks:          1) Kodulehe ülespanek ja sisuga täitmine

                              2) Esimeste Klubi 1 liikmekandidaatide loetelu (10) ja plaan nendega suhtlemiseks

                              3) Sama Klubi 2 suhtes

                              4) ….

31.juuliks            1) Turundus- ja meediaplaan 2017.aasta II poolaastaks

                              2) Esimesed kontaktid ja tagasiside

3) Kuldliiga protseduuride,  töörutiinide ja vajalike analüüis- ja ostustuskogude moodusatmine

4) ….

Juhatuse märkused ja otsus 18.5.2017 koosolekul:

 1. Äriplaan ei tohi olla liiga optimistlik. Senised kogemused ütlevad, et Eesti ettevõtjad võivad loobuda võimalusest teenida miljon eurot, kui selle eest tuleb välja käia vaid 1000 eurot nõustamistasu.

Nõustamisteenuse usaldusväärsus on madal, seda oodatakse vaid siis, kui EAS jt selle 100%-lt kinni maksavad. Mida me selles osas saame ette võtta?

 1. Esimese raha sissesaamine on probleem, mis tuleb alles lahendada. Me ei tea, kaua see aega võtab ning mis tingimustega on CEO nõus.
 1. Turul on tekkinud juba meie nišis konkurents, eelkõige Tarmo Tohveri interimi agentuur. Millised meie erisused?
 • Alustada tuleks ettevaatlikul, samm-sammult. Oleme kaua klubisid teinud, nüüd tekitame uue struktuuri, mille toimimisest teame veel väga vähe. Võiksime määrata sissejuhatava perioodi, kui CEO kandidaat paneb kokku juhatusele esitamiseks oma nägemuse ja näitab ära võimalused tegevuse finantseerimiseks.  Tähtaeg 15.juuni, siis on meil ka 16.juuni suvepiknikul võimalik ka kogu liigale teatada uutest arengutest.
 • Üldiselt on plaan mõistlik ning sellega tuleb minna edasi.

Aimar

16.- 24.mail  2017.a  Tuulnas ja Koplis