Kuldne Liiga alustas projekti “Vanemaealised ja KOV on partnerid” elluviimist.

Projekti toetab  Aktiivsete Kodanike Fond perioodil oktoober 2022 – märts 2024. Fondi doonorriikideks on Norra, Island ja Liechtenstein ja fondi programme Eestis koordineerib Avatud Eesti Fond.

Projekti eesmärgiks on vanusesõbralikud omavalitsused. Projekti käigus selgitatakse välja omavalitsused, kus ollakse huvitatud ja valmis edendama koostööd vanemaealiste esindajatega muutmaks omavalitsuse vanusesõbralikuks.

Selleks konsulteeritakse nende omavalitsuste ja sealsete vanemaealiste esindajatega nende koolitusvajaduste osas, koostatakse koolitusprogrammid, leitakse koolitajad ja korraldatakse koolitused. Koolituste käigus nõustatakse osalejaid tihedama koostöö käivitamiseks nendes omavalitsuses.

Projekti kaudu suunatakse vanemaealiste esindajaid ja omavalitsusi tihedamale koostööle ühiste koostöökogude või teiste töövormide loomise ja töös hoidmise kaudu. Koolitustelt saadud teadmistele tuginedes teevad osalejad kodutööd antud omavalitsusele sobiva koostöövormi ja selle sisu kavandamiseks.

Projekti lõpus toimuvad kogemusõppe päevad vanusesõbralikkusega silmapaistvates omavalitsustes ja arutatakse, milliseid tulemusi on keegi osalejatest saavutanud ning jagatakse kogemusi. Projekti käigus analüüsitakse koolitusprogrammi ning saadud kogemustest ja tagasisidest lähtudes täiendatakse seda, et edaspidi jätkusuutlikult pakkuda neid koolitusi järgmistele huvitatud omavalitsustele ja vanemaealiste esindajatele.

Info: Agu Laius, tel 5082997, e-kiri: agu.laius@gmail.com