Kuldliigast Kuldseks Liigaks 2012 – 2022

MTÜ Kuldne Liiga on 2012. aastal loodud huvikaitseühing (algselt nimega Kuldliiga Algatus MTÜ) ealistel põhjustel diskrimineeritud kvalifitseeritud spetsialistide ja endiste tippjuhtide esindamiseks. Aastate jooksul on teemadering laienenud kogu tööturutoimimisele, kus eelarvamused ja institutsioonide oskamatus tõrjuvad tööturult vanemaealisi töötajaid, kes on 50+ aastat vanad.
Viimastel aastatel on ühing tegelenud kogu vanemaealiste teemavaldkonnaga terviklikult, et vanema põlvkonna inimesi aktsepteeritaks ühiskonnas ja tööturul võrdväärse osapoolena.

MTÜ Kuldne Liiga tegevuse fookusteemaks on olnud tööturu teema ja seda suures osas just vanusegruppi 50+ silmas pidades. Ühing on seda teemat käsitelnud paljudel üritustel ja ajakirjanduses ilmunud artiklites ning ka Riigikogu Toimetiste 37. numbris.

MTÜ on korraldanud koolitusi, mõttetalguid, seminare ja konverentse tööandjatele, ametnikele ja poliitikutele, et otsida lahendusi tööturu kriisi ületamiseks ja majanduses tootlikkuse tõstmiseks. Kogu tegevus tugines kuni aastani 2020 MTÜ Kuldne Liiga liikmete ja toetajate vabatahtlikule tööle ja annetustele. On ette valmistatud teatud teenustepakett, et tagada liigale majanduslik stabiilsus ja sõltumatus, mis paraku ei ole realiseerunud.
2018.a sügisel alustas tööd Kuldse Liiga Akadeemia koolituste pakkumisel.
MTÜ Kuldne Liiga käivitas ka liikmete ja toetajate klubilise töövormi Kuldliiga Klubi, mille raames kohtutakse regulaarselt, arutatakse ja kuulatakse asjakohaseid esinemisi.

Teenustest on Kuldne Liiga tegelenud suunatud tööjõuvahendusega, mis arvestab ühelt poolt töökohtade reaalseid tingimusi, teiselt poolt aga tööpakkujate võimeid ja huve. Kuldne Liiga on pakkunud/vahendanud ka mentori ja coachingu teenust inimestelt, kes on suurte kogemustega ning omal alal väga hinnatud.

2020 – 2021 viis MTÜ Kuldne Liiga ellu projekti “Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine.” toetatuna Euroopa Liidu struktuurivahenditest sotsiaalministeeriumi poolt.

2022 – 2024 viib ühing ellu sotsiaalministeeriumi toetatud vanemaealiste huvikaitseprojekti „Vanad-noored võrgustuvad koos (NOVA)“. MTÜ Kuldne Liiga on osalenud projekti raames uue Heaolu arengukava 2023 – 2030 koostamise protsessis.

MTÜ Kuldne Liiga 17 liiget omavad pikaajalisi juhtimiskogemusi ja -kompetentse ning suudab vanemaealiste huvikaitset tulemuslikult ellu viia. Ühingus töötab tegev- ja finantsjuht ning projektijuht. Ühingul on arvukas toetajaskond, kes osaleb regulaarselt ühingu üritustel.
MTÜ Kuldne Liiga 2022. aastal uuendatud koduleht (www.liiga.ee) annab ülevaate ühingu tegevusest ja arengusuundadest