Change Partners OÜ koolitused/töötoad

Ühenduste tegevuse edu ei sõltu mitte niivõrd heast ideest, vaid suutlikkusest see ellu viia, luua vajalik selgus ja pühendumine ühistele eesmärkidele ning tõmmata inimesed muutustega kaasa. 2/3 arenguplaanidest ei saavuta oma eesmärke ja paljud vabaühendused ei ole oma tegevuses jätkusuutlikud. See programm on suunatud sellele kitsaskohale ja aitab saada praktilised tööriistad (sh strateegiliseks kavandamiseks ja plaanitu elluviimiseks, inimeste ja meeskonna juhtimiseks, sh. DISC-käitumisstiilide profiil) ja leida lahendused organisatsiooni juhtimisvõimekuse tõstmiseks. Võtmefiguur oledki Sina ise – tule ja osale, et viia oma ühenduse/organisatsiooni ideed ellu!

Arenguprogrammi eesmärgiks on luua eeldused vanemaealiste huvikaitsega tegelevate organisatsioonide juhtide ja aktiivliikmete kompetentside tõstmiseks organisatsiooni juhtimisel ja arendamisel; seda nii strateegilises kui ka enese- ning inimeste juhtimises, aidata mõtestada enda kui ühenduse juhi rolli ja suurendada tegevusplaanide elluviimise tulemuslikkust.

Terviklik programm koosneb sissejuhatavast sessioonist, kolmest moodulist ning kokkuvõtvast lõpusessioonist. Koolitusel osalevasse gruppi kuulub maksimaalselt 20 inimest. Grupp alustab programmiga 2021.a. septembris. Grupi komplekteerimine toimub eelregistreerumise nimekirja alusel. Palume kõigil, kes soovivad meie programmis või mõnes selle moodulis osaleda või kaalute seda veel, endast märku anda alloleval eel-registreerimislehel. Võtame teiega personaalselt ühendust.

Koolituste metoodilised alused

Programm on loodud tuginedes meie aastatepikkusele rahvusvahelisele kogemusele paljude juhtide arendamisel. Toetume tänapäeva parimale teadmisele inimeste, meeskondade ja organisatsioonide juhtimisest (tuginedes meie rahvusvaheliste partnerite Prosci ja Implement Consulting Group poolt üleilmselt läbiviidud uuringutele ja kogemusele paljude organisatsioonidega). Samuti oleme arvesse võtnud meie kogemust erinevate ühenduste ja võrgustikega alates 2012. aastast.

Lähtume koolitusmoodulite ülesehituses kolmest olulisest põhimõttest, mis on meie varasemate programmide puhul taganud edu ja mille paikapidavust täiskasvanute koolitamisel on kinnitanud erinevad tunnustatud allikad:

 1. Õpitav on praktikas koheselt rakendatav. Väldime nö klassikalist koolitust, kus osalejad kuhjatakse üle teooriaga, mis jäävad seostamata igapäevatöö ja juhtimisväljakutsetega. Koolitusprogrammi käigus töötavad osalejad reaalsete väljakutsetega oma ühenduses/organisatsioonis ning tutvuvad käsitluste ja vahenditega, millele toetuda.
 2. Õppimine on kaasahaarav. Selleks kasutame paindlikke interaktiivseid aktiivõppe meetodeid, mis võimaldavad osalejatel endil aktiivselt koolitusprotsessi sekkuda, lülitada sellesse enda jaoks hetkel aktuaalseid teemasid ja saada seeläbi oma töö jaoks reaalseid lahendusi ning võtta seetõttu ka suurem vastutus oma arengu eest. Kasutame meetodeid, mis võimaldavad kogemuste vahetamist osalejate vahel.
 3. Õppimine on individuaalseid eelistusi arvestav ja asjakohane. Programmi ülesehituses, töövahendite ja meetodite valikus arvestame sihtgrupi eripära ja vajadustega. Samuti arvestame iga osaleja personaalsete arendusvajaduste ning eelneva kogemusega. Tänu sellele saab iga osaleja programmi jooksul piisavalt personaalset arengutuge koolitajatelt, et suurendada enda võimekust organisatsiooni arengu ja muutuste juhtimisel.

Toimumise aeg

 • 28.02-01.03 ja 16.03.2022

Koolitusteemad, maht 24h

 • Kuidas saame tänapäeval olla oma ettevõtmistes edukad? Milline roll selles on strateegial/arengukaval ja strateegilisel lähenemisviisil ning -mõtlemisel üldisemalt? Kas saame olla tulemuslikud ka ilma strateegiata? Strateegiaprotsessi olemus ja tähendus ühenduse/organisatsiooni töö tulemuslikkuse eeldusena. Strateegilise mõtlemisviisi rakendamine igapäevatöös.
 • Eduka strateegia 3 edutegurit. Kuidas panna strateegia lihtsalt ja mõistetavalt kirja, et see oleks kõigile osapooltele mõistetav ja inspireeriv? Tänapäeva maailma mõjukaima juhtimismõtleja kanadalase Roger Martini viis strateegia põhiküsimust, millele strateegiaprotsess peab keskenduma. Meie ühenduse/organisatsiooni strateegiline ambitsioon ja väärtuspakkumine. Meie peamised strateegilised valikud. Nende võrdlev analüüs.
 • Strateegiakaart kui meetod strateegia (arengukava) koostamiseks. Oma ühenduse/organisatsiooni strateegiakaardi versiooni koostamine.
 • Kuidas strateegiast lähtuvalt igapäevast tööd reaalselt koordineerida? Strateegiakaardil baseeruva tegevuskava koostamise ja elluviimise juhtimise töövahendid.
 • Meeskonna/liikmete inspireerimine strateegia elluviimiseks – millised strateegia elluviimist toetavaid väärtusi on vaja kujundada ja kuidas seda teha? Millised piiravad uskumused on levinud ja kuidas neid muuta?
 • Edasine tegevusplaan oma ühenduse/organisatsiooni strateegia arendamisel ja strateegilisel juhtimisel.

Õpiväljundid. Osalejad:

 • tunnevad organisatsiooni arendamise protsessi ja strateegilise juhtimise põhitõdesid ning mõistavad nende omavahelisi seoseid ühenduse/organisatsiooni juhtimises
 • teadvustavad oma rolli ühenduse/organisatsiooni juhina (liikmena) strateegia (arengukava) ja tegevuskava väljatöötamisel ja elluviimisel
 • on analüüsinud oma ühenduse/organisatsiooni tänast seisu strateegia loomise/elluviimise kontekstis
 • õpivad tundma ja kasutama strateegia ja kavandamise tööriistu koostades oma ühenduse/organisatsiooni arendamiseks esmase strateegiakaardi ja elluviimise tegevuskava
 • on mõelnud, kuidas kaasata ja inspireerida ühenduse/organisatsiooni liikmeid strateegia elluviimisele
 • on sõnastanud endale edasise tegevusplaani ühenduse/organisatsiooni strateegiliseks juhtimiseks

Toimumisaeg

 • 29.-30.03.2022

Koolitusteemad, maht 16h

Miks moodul muudatuste elluviimise teemal?

Kõigest 1/4 organisatsioonidest saavutab oma muudatusalgatuste ja projektidega piisaval määral soovitud tulemusi ja 1/5 püsib seatud eelarves või ajakavas*. Ebaõnnestumise põhjused peituvad selles, kuidas projekte juhitakse, täpsemalt inimeste juhtimises – pühendumise tekitamises ja kommunikatsioonis. Üle 80% juhtidest ei oma piisavat ettevalmistust muudatuste elluviimiseks.

Allikas: Change Partners. Muudatuste juhtimise valdkonna uuring 2018, osales 110 Eesti organisatsiooni.

 • Kuidas suurendada edu muudatusprojektide elluviimisel? Õppimine mitmetuhande organisatsiooni parimast praktikast ja valitud muudatusprojekti(de) võtmetegurite analüüs (PCT analüüs).
 • Kuidas saavutada soovitud muudatuste omaksvõtt? Prosci ADKAR® mudel – juhi võimalused teadlikkuse, tahte, teadmiste, võimekuse ja kinnistamise arendamiseks muudatuste käigus. ADKAR hindamisvahendid juhile ja tegevusplaani loomine ühe muudatuse omaksvõtu kiirendamiseks.
 • Muudatuse protsess ja juhi rollid selles. Prosci 3-faasiline muudatuste mudel ja näited selle rakendamisest. Paari juhi tööriistaga tutvumine muudatusprojekti ja kommunikatsiooni tegevuste kavandamiseks.
 • Eestvedaja 5 olulisimat rolli muudatuste juhtimisel vastavalt üleilmsele uuringule. Eneseanalüüs ja arenguvajaduse sõnastamine.
 • Muudatuste juhtimise plaanide loomine valitud projekti näitel – kommunikatsiooni plaan, vastuseisude maandamise plaan, koolitusplaan, sponsortegevuste plaan, kinnistamistegevuste plaan.
 • Erinevad muudatuse elluviimise edu suurendavad töövahendid ja nende rakendamine: Juhi 10 tehnikat vastupanu juhtimiseks, Kommunikatsiooniplaan, Muudatuse sponsori hindamine ja Muudatuse kinnistamise edutegurid.

Õpiväljundid.

 • Vanemaealiste huvikaitsega tegelevate organisatsioonide juhtide ja aktiivliikmete teadlikkuse suurenemine elluviimise eduteguritest ja muudatuse eestvedaja rollist.
 • Parimal praktikal baseeruvate tööriistade omandamine muudatuse kavandamiseks ja elluviimiseks, misläbi suurendada oma projektide edu.
 • Osalejate valitud aktuaalsele projektialgatuste elluviimise plaani nõustamine ning muudatuse omaksvõtu kiirendamine sihtgruppide seas.
 • Reaalsete muudatusprojektide praktilise rakendamise arutelu osalejatega, samuti mitmete täiendavate tööriistade omandamine, mis on suureks abiks oma tegevuste planeerimisel.

Toimumisaeg

 • 26.-27.04.2022

Koolitusteemad, maht 16h

Miks moodul muudatuste elluviimise teemal?

Kõigest 1/4 organisatsioonidest saavutab oma muudatusalgatuste ja projektidega piisaval määral soovitud tulemusi ja 1/5 püsib seatud eelarves või ajakavas*. Ebaõnnestumise põhjused peituvad selles, kuidas projekte juhitakse, täpsemalt inimeste juhtimises – pühendumise tekitamises ja kommunikatsioonis. Üle 80% juhtidest ei oma piisavat ettevalmistust muudatuste elluviimiseks.

Allikas: Change Partners. Muudatuste juhtimise valdkonna uuring 2018, osales 110 Eesti organisatsiooni.

 • Kuidas suurendada edu muudatusprojektide elluviimisel? Õppimine mitmetuhande organisatsiooni parimast praktikast ja valitud muudatusprojekti(de) võtmetegurite analüüs (PCT analüüs).
 • Kuidas saavutada soovitud muudatuste omaksvõtt? Prosci ADKAR® mudel – juhi võimalused teadlikkuse, tahte, teadmiste, võimekuse ja kinnistamise arendamiseks muudatuste käigus. ADKAR hindamisvahendid juhile ja tegevusplaani loomine ühe muudatuse omaksvõtu kiirendamiseks.
 • Muudatuse protsess ja juhi rollid selles. Prosci 3-faasiline muudatuste mudel ja näited selle rakendamisest. Paari juhi tööriistaga tutvumine muudatusprojekti ja kommunikatsiooni tegevuste kavandamiseks.
 • Eestvedaja 5 olulisimat rolli muudatuste juhtimisel vastavalt üleilmsele uuringule. Eneseanalüüs ja arenguvajaduse sõnastamine.
 • Muudatuste juhtimise plaanide loomine valitud projekti näitel – kommunikatsiooni plaan, vastuseisude maandamise plaan, koolitusplaan, sponsortegevuste plaan, kinnistamistegevuste plaan.
 • Erinevad muudatuse elluviimise edu suurendavad töövahendid ja nende rakendamine: Juhi 10 tehnikat vastupanu juhtimiseks, Kommunikatsiooniplaan, Muudatuse sponsori hindamine ja Muudatuse kinnistamise edutegurid.

Õpiväljundid.

 • Vanemaealiste huvikaitsega tegelevate organisatsioonide juhtide ja aktiivliikmete teadlikkuse suurenemine elluviimise eduteguritest ja muudatuse eestvedaja rollist.
 • Parimal praktikal baseeruvate tööriistade omandamine muudatuse kavandamiseks ja elluviimiseks, misläbi suurendada oma projektide edu.
 • Osalejate valitud aktuaalsele projektialgatuste elluviimise plaani nõustamine ning muudatuse omaksvõtu kiirendamine sihtgruppide seas.
 • Reaalsete muudatusprojektide praktilise rakendamise arutelu osalejatega, samuti mitmete täiendavate tööriistade omandamine, mis on suureks abiks oma tegevuste planeerimisel.

Läbiviija

Change Partners OÜ

Change Partners OÜ – www.changepartners.ee

Aitame organisatsioonidel saavutada muudatustega soovitud mõju.

 • 25 aastat kogemust organisatsioonide, meeskondade ja juhtide arendamisel.
 • Oleme Baltikumi partner üleilmselt tunnustatud muudatuste juhtimise ekspertorganisatsioonile Prosci (peakontor USAs). Prosci metoodikad, millele toetume, baseeruvad rahvusvahelistel uuringutel ja mitmetuhande organisatsiooni parimal praktikal (sh 80% Fortune 100 ettevõtetest).
 • Samuti oleme Baltikumi partner Skandinaavia konsultatsiooniettevõttele Implement Consulting Group, kes nõustab 1/3 Põhjamaade TOP100 ettevõtetest.

Viimastel aastatel oleme teostanud juhtide arendusprogramme mitmekümnes organisatsioonis üle Eesti nt. Eesti Energia, ABB, Carlsberg grupp, EAS, JELD-WEN, Hurtigruten, Endover, Tallinna Lennujaam, Maru Ehitus, Eesti Teed, Alexela, SA Innove, Politsei- ja Piirivalveamet, RIK, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Ida-Tallinna Keskhaigla, TLV Finantsteenistus, Põllumajandusamet, Empower, Swedbank, Rahandusministeerium, TREV2, UPM-Kymmene, Justiitsministeerium, Synlab, Statistikaamet, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus, jt.

2015.-2017. aastal teostasime EASi tellimusel Kohalike omavalitsuse juhtide arenguprogrammi, mille läbis u 50 juhti. 2016. aastal teostasime samuti EASi tellimusel Ettevõtete arenguprogrammi raames mentorteenust 30-le ettevõttele erinevatest tegevusvaldkondadest. Töötasime välja mentorteenuse kontseptsiooni ja pakkusime kõigile osalenud ettevõtetele kuni 30 tunni ulatuses mentorteenust. Täiendavalt oleme teostanud viimasel viiel aastal enam kui paarisaja juhi individaalseid coachingusessioone.

Oleme aastatel 2012-2018 toetanud läbi 4 mahuka ESF-st rahastatud arenguprogrammi üldhariduskooli õpetajate aineühenduste arendamist. Tegemist on MTÜ-dega, kes tegutsevad, et ainealast õppekvaliteeti parandada, eestvedada oma valdkonna arengut, teha koostööd teiste valdkondade ja haridusteema edendajatega jne. Oleme panustanud ligi 20 ühenduse juhtimiskvaliteeti ja koostöö arendamisse.

Change Partners OÜ poolt teostatud võrgustike arendamise programmid:

2016-2018. Võrgustike juhtide arenguprogramm, riigihange nr. 175885. 10 päeva x 3 gruppi.

2013-2014. Üldhariduskooli õpetajate võrgustike juhtide arendusprogramm „Pedagoogide võrgustike metoodika arendamine läbi üksikliikme individuaalse arengu“, 12 päeva

2010-2012. (endine REKK), Üldhariduskooli õpetajate võrgustike juhtide arendusprogrammid (29 päeva)

Koolitajad – konsultandid

Mati Sööt, Change Partners konsultant, vanempartner

Matil on enam kui 25-aastane kogemus strateegilise juhtimise, organisatsiooni psühholoogia ja muutuste juhtimise valdkondades. Aastate jooksul on Mati töötanud konsultandi ja koolitajana paljude juhtivate organisatsioonidega Eestis ja välismaal, aidates juhtidel ja juhtide meeskondadel ellu viia soovitud eesmärke ja tulemuslikult kaasata selleks kogu organisatsioon. Mati omab kümneid rahvusvahelisi konsultandi sertifikaate. Aastatel 2012-2019 on Mati viinud muuhulgas läbi erinevaid juhtimiskoolitusi, töötubasid ja arenguprogramme ning nõustamisi erinevate ühenduste ja võrgustike juhtidele ja meeskondadele.

Ekke Sööt, Change Partners konsultant, partner, tegevjuht

Ekkel on üle 10-aastane kogemus täiskasvanute koolitaja ja juhtimise konsultandina Eestis. Ta on töötanud ligi 100 erineva era- ja avaliku sektori organisatsiooniga, aidates kavandada ja ellu viia organisatsioonilisi muudatusi kultuuri, strateegia, juhtimise, protsesside ja koostöö arendamisel. Ekke on konsultandina oma teadmisi täiendanud Inglismaal ja Skandinaaviamaades ning omab rahvusvahelist Prosci Certified Advanced Instructor sertifikaati (Prosci, USA). Magistrikraadi omandas Oxfordi ülikoolis (dissertatsioon muudatuste juhtimise teemal). Omab 10-aastast meeskonna juhtimise kogemust erinevates rollides tegevjuhi, müügi- ja arendusjuhina.

Koolituse hind

Programmis osalejatele kehtivad märkimisväärsed soodustused.

Hind kogu programmist osavõtjale 465 EUR +KM (tavahind 1550)

Hinnad moodulite kaupa:

 • I moodul 210 EUR +KM
 • II moodul 200 EUR +KM
 • III moodul  200 EUR +KM

Turvalisus

Osalejate ja lektorite turvalisuse tagamiseks järgime koolituse toimumise hetkel kehtivaid ohutusnõudeid ja reageerime vastavalt olukorrale.
Oleme valmis koolitusi läbi viima füüsiliselt, jälgides kõiki ohutusnõudeid (tagatud on desovahendid, maskid, vahede hoidmine jm). Samuti oleme valmis vajadusel viima koolitused veebipõhiseks.

Lisainfo

Koolitusele registreerumine

  Valige, kus soovite osaleda

  Eelregistreerimise info

  Lisainfo